Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Alapszabály

Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének Alapszabálya

egységes szerkezetbe foglalva


1. § Általános rendelkezések

 1. A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon elméleti, vagy gyakorlati tevékenység keretében kártevőirtással, illetve higiénés szolgáltatással foglalkozó gazdasági társaságok, intézmények, társaságok, vállalkozók, magánszemélyek társulása alapján létrejött országos, nem profit orientált szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti szövetség.

  A Szövetség az Alapszabályban meghatározott keretek között, szekció rendszerben működik.

 2. Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 183. 203 szoba /5/

  Működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki, de az illetékes államigazgatási szervek hozzájárulása alapján tagja lehet az azonos, vagy hasonló profilú nemzetközi szervezeteknek is.

 3. A Szövetség jogi személy.

  A Szövetség törvényességi felügyeletét a Legfőbb Ügyészség (Budapest, V. ker. Markó u. 16.) látja el.

Az oldal tetejére »

2. § A Szövetség célja

A Magyarországon kártevőirtással foglalkozók szakmai érdekeinek képviselete; a kormányzati, önkormányzati és más illetékes szervekkel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy szakmai tevékenységgel összefüggő javaslatokat, észrevételeket és állásfoglalásokat terjesszen elő.

Szakmai állásfoglalások, ajánlások készítése és előterjesztése, valamint kiadása. Szakmai képzés és továbbképzés végzése és elősegítése. A szakmai kérdésekben a közvélemény és az illetékes szervek tájékoztatása, a szakma általános műszaki, technikai és technológiai fejlődésének magyarországi elősegítése, a nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása. A kártevőirtás hatékonyságának növelése, környezetvédelemmel való összhangjának javítása, a közegészségügyi érdekek figyelembevételével.

Az oldal tetejére »

3. § A Szövetség célja megvalósításának érdekében

 1. Biztosítja és elősegíti az öntevékeny kamarai tevékenység kereteit, ezen belül a társadalmi és szakmai munka feltételeit.
 2. Hivatalosan regisztrálja a szakmában tevékenykedő cégeket, illetve személyeket és erről tanúsítványt ad.
 3. Elősegíti a hatékony, korszerű, környezetbarát kártevőirtás széleskörű megismertetését a szakma képviselőivel, illetve a közvéleménnyel.
 4. Tagjai részére, a kártevőirtással kapcsolatos szakmai, illetve gazdálkodási jogszabályokról és rendeletekről rendszeres tájékoztatást nyújt.
 5. A szakmai színvonal emelése érdekében a kutatás, a fejlesztés, valamint a gyakorlati tevékenység képviselői számára fórumot biztosít egymás tevékenységének megismerésére a szakmai színvonal emelése érdekében. /1/
 6. A szövetségi munka keretei között az irtószergyártók és forgalmazók, valamint a szolgáltatók és a szolgáltatást igénybevevők között találkozókat, megbeszéléseket szervez.
 7. Részt vesz az etikus piaci magatartás normáinak meghatározásában és betartatásában.
 8. Kapcsolatokat szervez és tart fenn a rokonszakmai területek (növényvédelem, biológia, humán-és állatgyógyászat stb.) képviselőivel.
 9. Érdekképviseletet lát el a szakmával kapcsolatos hatósági és hatósági jellegű eljárásokban és intézményeknél.
 10. Közreműködik a kártevőirtással kapcsolatos jogszabályi, szabványügyi és más szabályozási kérdések kidolgozásában.
 11. Figyelemmel kíséri a kártevőirtással kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kérdéseket, ezek hazai megismertetésére, elterjesztésére szakmai fórumokat szervez, rendezvényeket tart, illetve információs anyagokat jelentet meg.

I. Nemzetközi feladatok:

 1. A Szövetség feladata a kártevőirtással foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájába történő bekapcsolódás, az ez irányú kapcsolatok építése, ápolása.
 2. A kártevőirtással összefüggő szakmai tanulmányozás lehetőségeinek biztosítása a magyar érdekeltek számára.
 3. A kártevőirtással összefüggő nemzetközi tapasztalatok megismerése, megismertetése és hazai propagálása.
 4. A szakmával összefüggő javaslatok, jelzések kidolgozása a nemzetközi tapasztalatok alapján és ezek továbbítása a magyar illetékes szervekhez.

II. Szolgáltatások, saját kezdeményezésű vagy felkérés alapján végzett feladatok.

 1. A szövetség a tagjainak – szükség esetén, felkérésre – ellátja jogi képviseletét, illetve a szakmai-, és gazdálkodási jogszabályokkal kapcsolatban szaktanácsot nyújt. /1/
 2. Tagjai részére segítséget nyújt az alap és segédanyagok beszerzési forrásainak feltárásában, a megrendelő és szolgáltató vitáinak tárgyalásos úton történő rendezésében. /1/
 3. Segítséget nyújt a tagok üzleti feltételeinek és átképzési rendszereinek kidolgozásában.
 4. Segítséget ad a tagok szakmai felkészültségének növeléséhez.
 5. A tagok részére adatbankot hoz létre. Segítséget ad a tagok adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszereinek kialakításához.
 6. A szolgáltatókat, valamint a megrendelőket érintő kérdésekben saját kezdeményezés vagy felkérés alapján szakmai állásfoglalásokat készít és ad ki. /1/
 7. Javaslatokat készít a kormányzati, önkormányzati és más szervek számára a szakmát érintő kérdésekben.
 8. Véleményezi a kártevőirtással kapcsolatos előkészítés alatt álló jogszabályokat, hatósági intézkedések tervezeteit.
 9. Közreműködik a kártevőirtással kapcsolatos szakmai képzésben, továbbképzésben. E körben tanfolyamokat, tudományos tanácskozásokat szervez.
 10. Felveti a tagság által igényelt kérdéseket a megfelelő fórumokon és képviseli azokat.

Az oldal tetejére »

4. § A Szövetség tagjai, tagsági viszony

 1. A Szövetség tagjai lehetnek mindazok a cégek, szervezetek és személyek, akik a Szövetség Alapszabályát megismerik, céljait elfogadják, a Szövetség biztosította jogokkal élnek és a kötelezettségeket elfogadják.
 2. A tagsági viszony a Szövetségbe való belépéssel és a tagdíj befizetésének igazolásával lép hatályba.
 3. A Szövetség tagjai a cégük szolgáltatásából származó nettó árbevétele függvényében tagdíjat fizetnek.

  Egyéni tagok tagdíjat fizetnek. /6/

 4. A tagdíj mértékét évenként a tárgyévet megelőzően december 01-ig a Választmány határozza meg. Az éves tagdíj a Szövetség újságjában kihirdetésre kerül. /6/
 5. A Szövetség működésének pénzügyi alapjait a tagdíjak, a pártoló és szponzori támogatások, valamint a vállalkozási bevételek képezik.
 6. A Szövetség tagsága megszűnik:
  - a tag halálával,
  - a cég megszűnésével, felszámolásával, végelszámolásával,
  - kilépéssel,
  - a törléssel.
 7. Azt a tagot aki a Szövetségi tagsági díjat határidőre nem fizeti meg legkésőbb a fizetési határidő lejártát követő fél évem belül írásban, határidő kitűzésével fel kell szólítani a tagsági díj tartozásának a megfizetésére. /6/
  Ha a tag a tagsági díjat a felszólítás ellenére a kitűzött határidőre sem fizeti meg – választmány döntése alapján – a Szövetség tagjai közül törölni kell. /6/
  Akit a Szövetség tagjai közül töröltek legkorábban fél év szünet után kérheti ismét a Szövetségi tagok közé a felvételét. /6/
 8. A Szövetség tiszteletbeli tagokat vehet fel tagjai közé. A tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. A tiszteletbeli tagok a Szövetség rendezvényein részt vehetnek tanácskozási joggal; döntési jogkörrel nem rendelkeznek. /1/

Az oldal tetejére »

5. § A Szövetség szervezete

 1. A Közgyűlés (küldött közgyűlés) a Szövetség legfőbb szerve. A Szövetség Közgyűlését szükség szerint, de legalább 3 évenként kell összehívni. /6/

  A Közgyűlés ( Küldött gyűlés ) határozatképességéhez a tagok több mint 50 %-ának ( 50 % + 1 szavazat ) jelenléte szükséges. /6/

  A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés (Küldött gyűlés) változatlan napirend mellett hívható össze ugyanazon napra, ugyanazon helyre, az eredeti közgyűlési meghívóban megjelölt egy órával későbbi időpontra. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. /6/

 2. Rendkívüli Közgyűlést( Küldött gyűlést ) kell összehívni ha a tagok minimum 20 %-a azt a Választmánytól – az ok és a cél megjelölésével – kéri. /6/
 3. Választmány 11 főből és a tagszövetség(ek) 1 fő delegált képviselőjéből áll.
  A Választmányt a Közgyűlés választja 3 évre. /6/

  Tagjai: a szekciók vezetői és a Közgyűlés (küldött közgyűlés) által választott személyek.

  Az elnök és a főtitkár a Választmány tagja. /2/

 4. Elnök.
  A Szövetség Elnökét a Közgyűlés (küldött közgyűlés) választja 3 évre .
  A Szövetség Elnökét a Választmány választja 3 évre, újra választható. /2/
  Az elnök megbízatását társadalmi tisztségként tölti be, részére költségtérítés és tiszteletdíj adható, melyet a Közgyűlés (küldött közgyűlés) hagy jóvá.
 5. Főtitkár
  A Szövetség Főtitkárát a Közgyűlés (küldött közgyűlés) választja 3 évre .
  A Szövetség Főtitkárát a Választmány választja 3 évre, újra választható. /2/
  Megbízatását társadalmi tisztségként, vagy munkaviszony keretében végzi. Amennyiben megbízatását társadalmi tisztségként végzi, úgy részére költségtérítés és tiszteletdíj adható.
 6. A Szövetséget a mindenkori elnök és főtitkár önállóan képviseli.
 7. Alkalmazottak.
  Az alkalmazottak létszámát, munkakörét valamint díjazását a Választmány határozza meg. Az ebben a körben hozott döntéseiről a Választmány a Közgyűlésnek (küldött közgyűlés) köteles beszámolni.
 8. A választmány, az elnök, a főtitkár jog- és hatáskörét a Közgyűlés (küldött közgyűlés) határozza meg.

  8.1 A Választmány minden év december 31-ig köteles elkészíteni a Szövetség következő évi költségvetését. /6/
  8.2. A Szövetség éves beszámolójának és a mérlegének az elfogadása a választmány hatásköre. /6/

 9. A Szövetség tagszövetségeket hozhat létre. A tagszövetség nem önálló jogi személy. A tagszövetségek képviselői a Választmány ülésein szavazati joggal vehetnek részt. /1/

Az oldal tetejére »

6. § A tagok jogai és kötelezettségei

 1. A tagok részt vehetnek a Szövetség munkájában. Bármely tag bármely tisztségre választhat és választható. A jogi személyek képviselőik útján választanak és választhatók.
 2. Nem lehet tisztségviselő (elnök, főtitkár, Számvizsgáló bizottsági, Etikai Bizottsági, illetve választmányi tag) az aki hasonló szervezetben hasonló tisztséget tölt be. Erről a jelöltnek jelölésekor nyilatkoznia kell. Amennyiben mandátumának kitöltésének ideje alatt összeférhetetlenség esetére kerül sor, a tisztségviselőnek le kell mondania választott tisztségéről. (3)
 3. A tagok szakmai vitákat, megbeszéléseket kezdeményezhetnek.
 4. Üzleti nyomtatványaikon a szövetségbeli tagságuk tényét és a Szövetség emblémáját feltüntethetik. /1/
 5. Igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait azok jellegétől függően ingyenesen, illetve kedvezményes térítés ellenében.
 6. A tagok kötelezettségei:
  • az alapszabályban foglaltakat megtartani,
  • Szövetség munkájában részt venni,
  • a tagdíjat megfizetni.
 7. A tag adatszolgáltatási kötelezettséggel tarozik a Szövetség felé. A kapott adatokat az adatvédelmi törvényben előírtaknak megfelelően kell kezelni. (4)

Az oldal tetejére »

7. § Szekciók

 1. A Szövetség munkáját területi és szakmai (gazdasági, oktatási, etikai stb.) szekciók keretében fejti ki.
 2. Indokolt esetben a Választmány ad hoc szekciót (munkabizottságot) hoz létre.

Az oldal tetejére »

8. § Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

 1. Az ellenőrző és számvizsgáló bizottság elnökből és két tagból áll.
 2. Feladata: ellenőrzi a Szövetség gazdasági ügyvezetését, pénzkezelését, vagyoni helyzetét. A bizottság évente beszámol munkájáról a Választmánynak, illetve évente a Közgyűlésnek (küldött közgyűlés)
 3. Az ellenőrző és számvizsgáló bizottság megbízatása négy évre szól.

Az oldal tetejére »

9. § A Szövetség gazdálkodása

 1. A Szövetség éves költségvetés alapján működik. Bevételeinek alapját a 4. § 4. pontjaiban foglaltak képezik.
 2. A gazdálkodás rendjét a hatályos jogszabályok és az Alapszabály, valamint a Közgyűlés (küldött közgyűlés) határozza meg.

Az oldal tetejére »

10. § Záró rendelkezések

Azokat a kérdéseket, amelyeket a jelen Alapszabály nem tartalmaz, a Közgyűlés (küldött közgyűlés) az Alapszabály módosításával rendezheti.

A két Közgyűlés (küldött közgyűlés) között az Alapszabály értelmezéséből eredő, valamint a felmerülő egyéb kérdésekben a Választmány dönt utólagos beszámolási kötelezettséggel.

A Szövetség megszűnik, ha:

 • feloszlását a Közgyűlés (küldött közgyűlés) 2/3-os szótöbbséggel kimondja,
 • más Szövetséggel, Egyesülettel egyesül,
 • a felügyelő szerv, hatóság megszünteti
 • a felügyelő szerv, vagy hatóság, bíróság megállapítja megszűnését annak következtében, hogy működését egy évnél hosszabb idő óta nem fejti ki.

A Szövetség megszűnése esetén annak vagyonáról a Közgyűlés (küldött közgyűlés) dönt.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadóak.

A jelen Alapszabályt a 2008. október 15-én tartott Közgyűlés (küldött közgyűlés) elfogadta.

Budapest, 2008. október 15.

 1. Alapszabály módosítás: 2001. december 12.
 2. Alapszabály módosítás: 2002. szeptember 10.
 3. Alapszabály módosítás 2003. május 21.
 4. Alapszabály módosítás 2004. május. 19.
 5. Alapszabály módosítás 2008. május 28.
 6. Alapszabály módosítás 2008. október 15.

Az oldal tetejére »