Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Etikai kódex

  1. Általános rendelkezések
  2. Tagok közötti kapcsolatok
  3. Tagok feladatai
  4. Szakképzettségi követelmények
  5. Termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó tagok feladatai
  6. Gázosítással végzett szolgáltatás
  7. Végrehajtás

1.) Általános rendelkezések

1.1.) A MaKOSZ tagnak az érvényben lévõ törvényeket, rendeleteket el kell fogadnia és tiszteletben kell tartania.

1.2.) A MaKOSZ tagnak a MaKOSZ alapszabályát el kell fogadnia és tiszteletben kell tartania.

1.3.) A MaKOSZ tagnak célkitûzése, hogy minél magasabb színvonalat érjen el a kártevõirtás területén.

1.4.) A MaKOSZ tagnak olyan, nem bizalmas információkat kell szolgáltatnia a vállalkozásáról, munkavégzésérõl, amelyek a Szövetség eredményes tevékenységéhez nélkülözhetetlenek.

Az oldal tetejére »

2.) Tagok közötti kapcsolatok

2.1.) Minden MaKOSZ tagnak tiszteletben kell tartania a Szövetség más tagját, illetve az általa végzett munkát.

2.2.) Minden MaKOSZ tagnak tartózkodnia kell a következõktõl:

- egy másik tag által már alkalmazott kereskedelmi név, márka, vagy cégjelzés használatától, még abban az esetben is, ha az nem szabályszerûen van regisztrálva,

- egy másik MaKOSZ tagnak a megrendelõk elõtt történõ kritizálásától vagy mûködésének becsmérlésével hitelrontást végezni,

- a megrendelõk részére túlzó, vagy irreális eredményekre vonatkozó ígéreteket tenni,

- szakmai szempontból irreálisan alacsony ár alkalmazásával egy másik MaKOSZ tagnak gazdasági nehézséget okozni,

2.3.) A MaKOSZ tag csak abban az esetben adhat ki alvállalkozásba –írásos megállapodás alapján– munkát, vagy kölcsönözhet szakembert, ha az más MaKOSZ tagtól történik, akire a MaKOSZ Etikai Kódex-ének elõírásai azonos módon vonatkoznak.

Az oldal tetejére »

3.) Tagok feladatai

3.1.) Minden MaKOSZ tagnak a kártevõirtási szolgáltatást magas színvonalon, úgy kell végeznie a megrendelõi megelégedésére, hogy a munkavégzése során a rendeletekben elõírtakat maradéktalanul betartsa és a környezetét ne károsítsa.

3.2.) Minden MaKOSZ tagnak a szakma jó hírnevének biztosítása érdekében szolgáltatásait a szerzõdésben vállaltak, illetve az abban foglalt garanciák maradéktalan teljesítésével kell végeznie.

3.3.) A MaKOSZ tagnak kötelessége a Szövetség jó hírnevének tiszteletben tartása, illetve ápolása. Ennek érdekében a tagok nyilvánosan nem kritizálhatják sem a többi tagot, sem a szövetséget.

3.4.) A MaKOSZ tag vállalja, hogy becsületesen versenyez más MaKOSZ tagokkal és nem köt megállapodást olyan Szövetségen kívüli vállalkozóval akik sértik a szakmai érdekeket, vagy árkartell kialakítására törekszenek.

3.5.) A MaKOSZ tag vállalja, hogy az általa alkalmazott reklám –propaganda során- beleértve a szóbeli tájékoztatást is – tiszteletben tartja a törvényes elõírásokat, illetve a szakmai etikai normákat.

3.6.) A MaKOSZ tag vállalja, hogy nem használ fel saját célra olyan tudomására jutott információt(kat) amelyekkel más MaKOSZ tag üzleti érdekeit sértheti.

3.7.) A MaKOSZ tag vállalja, hogy szolgáltatásához csak olyan irtószereket, készítményeket használ fel, amelyeket kifejezetten ilyen célból törzskönyveztek.

3.8.) A MaKOSZ tag vállalja, hogy a szolgáltatásához igénybevett eszközök, raktárak, jármûvek minden esetben meg fognak felelni a jogszabályokban elõírt követelményeknek.

3.9.) A MaKOSZ tag vállalja, hogy csak a Munka Törvénykönyvvel összhangban lévõ szerzõdést köt alkalmazottaival és azt maradéktalanul betartja.

3.10.) A MaKOSZ tag biztosítja, hogy alkalmazottjai az Etikai Kódex-t megismerjék és annak elõírásait betartsák illetve teljesítsék.

Az oldal tetejére »

4.) Szakképzettségi követelmények

4.1.) A MaKOSZ tag vállalja, hogy a vállalkozás alkalmazottjai egyikének meg kell felelnie a minimálisan elõírt szakképzettségre vonatkozó elõírásoknak.

4.2.) Minden olyan MaKOSZ tag vállalkozás, amelynek alkalmazottjai között nincs elõírás szerinti képzett személy, kötelezi magát, hogy e rendeleteknek eleget tesz, illetve addigi tevékenységét felfüggeszti.

4.3.) Minden MaKOSZ tag lehetõvé teszi, illetve elõsegíti, hogy alkalmazottjai megfelelõ szakképesítést szerezzenek. Ennek érdekében az állami, vagy a MaKOSZ által szervezendõ tanfolyamokra alkalmazottjait beiskolázza.

4.4.) Minden MaKOSZ tag kötelezi magát, hogy a megfelelõ szakképesítéssel nem rendelkezõ alkalmazottal nem végeztet olyan munkát, amelyre annak képzettsége nem jogosítja fel és önmagára nézve is kötelezõen betartja.

Az oldal tetejére »

5.) Termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó tagok feladatai

5.1.) A MaKOSZ tagnak úgy kell a gyártást, feldolgozást, kiszerelést és forgalmazást végeznie, hogy az ne járjon szennyezõdéssel.

5.2.) A MaKOSZ tagnak biztosítania kell, hogy a gyártási és forgalomba hozatali munkafolyamatok és ezekkel kapcsolatos dokumentumok megfeleljenek az összes érvényben lévõ hatósági elõírásoknak.

5.3.) A MaKOSZ tagnak biztosítania kell, hogy az általa gyártott, kiszerelt és forgalmazott termék megfeleljen a hatósági elõírásoknak. A termékek, készítmények hatékonyságát megfelelõ vizsgálatokkal kell igazolni.

5.4.) A MaKOSZ tag vállalja, hogy az általa gyártott és/vagy forgalmazott termékek felhasználói megfelelõ információval rendelkezzenek a termékek biztonságos kezelése és felhasználása érdekében.

5.5.) A MaKOSZ tag vállalja, hogy az általa gyártott és/vagy forgalmazott termék csak megfelelõ, eredeti kiszerelésben, a rendeletekben elõirt címkével és jelzéssel ellátva kerülhessen forgalomba.

Az oldal tetejére »

6.) Gázosítással végzett szolgáltatás

6.1.) A MaKOSZ tag vállalja, hogy gázosítást csak megfelelõ szakképzettséggel rendelkezõ, arra jogosult személlyel végeztet.

6.2.) A MaKOSZ tag a gázosítás során fokozott gonddal betartja mind a szakmai, mind a jogszabályi elõírásokat.

6.3.) A MaKOSZ tag a gázosítást úgy végzi, hogy az a megrendelõre, a munkatársaira és önmagára nézve egyaránt kockázatmentes legyen.

6.4.) A gázosítás végzésére jogosult személyekrõl, illetve tagokról a Szövetség külön nyilvántartást vezet.

Az oldal tetejére »

7.) Végrehajtás

7.1.) Ezen Etikai Kódex betartatásáért a választmány tagjai a felelõsek.

7.2.) Az Etikai Kódex-benn foglaltakat be nem tartó tagok, megfelelõ elõzetes írásos felszólítás után kizárhatók a Szövetségből.

Hajdúszoboszló, 1996. szeptember 18.

Az oldal tetejére »