Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Tájékoztató a MaKOSZ 2004. május 19-i Közgyűléséről

A Közgyűlést az előre kijelölt időben, 10,00 órakor nem lehetett megkezdeni, mivel az határozatképtelen volt. A határozatképes Közgyűlés megnyitására 10, 45 órakor került sor.

A két Közgyűlés közötti időben Csordás Ágnes a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájának alelnöke tartott előadást a MESZK megalakulásáról és működéséről. Ezt követően pedig Vogronics László a javasolt minimálárakról tartott ismertetőt.

A Közgyűlés ismételt megnyitását követően Dr. Bajomi Dániel beszámolt az elmúlt egy év jogalkotói tevékenységéről. A 38/2003. ún. Biocid rendelettel kapcsolatos MaKOSZ észrevételek 95 %-ban elfogadásra kerültek, a rendelet 2003. júliusában került kihirdetésre.
Az új 90/2003. ún. Élelmiszer-higiéniés rendelet vonatkozó paragrafusainak értelmében már csak szakképzett dolgozó végezhet kártevők elleni védekezést az élelmiszergyártó és forgalmazó objektumokban. Ugyanakkor sajnálatos módon nem helyénvaló dolgok is bekerültek a rendeletbe. A problémákat többször jeleztük a Földművelésügyi Minisztérium és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium felé. Augusztusi sürgetésünkre októberben az FVM államtitkára megküldte válaszát, miszerint az együttes rendelet vonatkozó részének szakmai előkészítését az ESZCsM, illetve a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ végezte, ezért a MaKOSZ észrevételeit továbbították az ESzCsM-hez. A jogszabály módosítás elősegítése és a nem megfelelő szövegezés megelőzése érdekében a MaKOSZ új, egységes szerkezetbe foglalta a javaslatát, és azt 2004. március elején a minisztériumokba ismételten benyújtotta.
A korábbi munkát folytatva, ismételten próbáltuk elérni, hogy a kártevőirtást egészségügyi szolgáltatássá minősítse az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. Sajnos ebben a vonatkozásban nem értünk el számottevő eredményt. Az ESzCsM államtitkárának elutasító válasza után a politikai államtitkárhoz fordultunk, ahonnan szintén elutasítást kaptunk. Ezt követően a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájával karöltve az országgyűlés illetékes egészségügyi bizottságához fordultunk, ahol kérésünkkel egyetértettek, és azt támogatják.
A TEÁOR besorolással kapcsolatban Dr. Bajomi Dániel elmondta, hogy a MaKOSZ kérésére a KSH a tagjaink által végzett összes szolgáltatás TEÁOR számát és szakmakódját 2004. április 1-től meghatározta. Tudomásunk szerint többek között a mi kezdeményezésünkre az Uniónál is felülvizsgálják a szakmai besorolást és így valószínűsíthető, hogy 2007. január 1-től, egy 85-tel kezdődő önálló TEÁOR szám kerül kialakításra a közegészségügyi kártevőirtás számára.
A tavaly a Gazdasági Minisztériumhoz beadott, „Az európai uniós követelményeknek való megfelelés szakmaspecifikus oktatással, információs eszközök készítésével, terjesztésével történő támogatásra” című pályázatunkat a második fordulóban kedvezően bírálták el, így 8,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk el.
A MaKOSZ a kártevőirtó szakképzések további korszerűsítése érdekében jogszabály-módosítási javaslatot kíván tenni az EU gyakorlatának megfelelően, amely szerint moduláris, egymásra épülő rendszer kialakítása lenne célszerű.
A CEPA igazgató tanácsának tagjaként Dr. Bajomi Dániel a 2003-as év során három igazgatói ülésen, valamint az amszterdami közgyűlésen vett részt, az USA-ban pedig előadást is tartott a CEPA tevékenységéről.

Az elnöki beszámolót követően Vogronics László tartotta meg főtitkári beszámolóját. A 2003-as évi mérlegben a bevétel a tervezetthez képest alacsonyabb, a kiadás viszont némileg több lett a tervezettnél. Ennek az az oka, hogy kevesebb tagdíj folyt be és a rendezvényből származó bevétel is kevesebb volt a vártnál. A költségeket negatívan befolyásolta a megemelt és megnövekedett postaköltség, valamint a behajthatatlan követelések leírása. Mindennek ellenére a Szövetség gazdasági helyzete stabil.

 

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság nevében Bélai Gyula tartotta meg beszámolóját. A Számvizsgáló Bizottság 2004. 04. 05-én megvizsgálta a Szövetség gazdálkodását és résztvett a mérlegelőkészítő munkában. 2004 évre vonatkozóan nem javasolták a tagdíj módosítását. A behajthatatlan követelések leírása mintegy 658 ezer forintot tett ki. Javasolta, hogy azok, akik évek óta nem fizetik a tagdíjat kerüljenek törlésre a tagnévsorból.

 

A beszámolók elfogadása után a Közgyűlés a 2003. évi mérleget, valamint a 2004. évi költségvetést egyhangúlag elfogadta.

 

Dr. Bajomi Dániel – a Választmány döntésének megfelelően – a MaKOSZ Alapszabályának módosítására tett javaslatot. 11 éve, 1993-ban alakult meg a MaKOSZ és jelentős lépéseket tett a kártevőirtó szakma elismertetéséért. Amikor 2002. január elején megalakult a MEGE, a MaKOSZ javasolta, hogy a Szúnyogirtókhoz hasonlóan legyen tagszövetség. Ezt a gesztust a MEGE nem fogadta el és az önállóság mellett döntött. A 2004. 03. 31-én megtartott MEGE közgyűlésen alapszabály módosítást szavaztak meg, aminek értelmében már nemcsak a gázmestereket, hanem minden kártevőirtással foglalkozó szakembert tagjaikká fogadnak. Április 19-én kelt körlevelükkel tagtoborzást is tartottak a kártevőirtó szakmunkások között. Mivel a MEGE célkitűzései megegyeznek a MaKOSZ célkitűzéseivel, összeférhetetlenség alakult ki, annál is inkább, mivel a konkurens szervezet vezetői a MaKOSZ-nál választmányi tagok. Fentiek miatt Dr. Bajomi Dániel a MaKOSZ alapszabályának a következők szerinti módosítására tett javaslatot: a 6. § 2. pontja szerint „nem lehet tisztségviselő hasonló kártevőirtó szervezetben hasonló vezető tisztséget ellátó személy”. Ezen túlmenően, tekintettel arra, hogy a tagdíj megállapítás alapjául szolgáló bevételi adatokat sokan vonakodnak megadni, szintén javasolta a 6. § 6. pontjába belefoglalni a tagok adatszolgáltatási kötelezettségét is.

 

A Közgyűlés az alapszabály módosítását 8 tartózkodás és 2 ellenszavazattal elfogadta.

 

Szabó Kálmán, a Választási Bizottság elnöke a tavasszal megüresedett választmányi tagi helyre két jelöltet, Sarlós Lászlót és Dr. Halász Dezsőt javasolta. A nyílt szavazás eredményeképpen a Közgyűlés a választmány tagjának Dr. Halász Dezsőt választotta meg.

 

A Közgyűlés végén Vranesics Csaba és Reisinger Mátyás – az Alapszabály módosítására tekintettel – a választmányi tagi tisztségeikről lemondtak.

MaKOSZ Titkárság