Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

A szúnyogirtás aktuális gazdasági kérdései (Dr. Szító A.)

A szúnyoggyérítés szakma kivitelezői és szakértői évek óta folyamatosan csökkenő árakon dolgoznak. Ennek fő oka a szereplők közötti árharc a piac megszerzéséért és megtartásáért. Következménye, hogy a kivitelezőknek nincs tartalékuk, forgótőkéjük, ezért az irtószerekért nem képesek időben fizetni. Látható következmény, ha ez így folytatódik, akkor néhány év alatt a hazai kivitelező cégek tönkremennek, helyüket pedig külföldi versenytársak veszik át a jelenlegi vállalási ár többszöröséért.

A 2004-ben közbeszerzési pályázaton elért vállalási árakat az 1. táblázat mutatja.

Megjegyzés: A táblázat árait jelölő oszlopok üresen lévő kockái azt jelölik, hogy az adott pályázatban azokra a feladatokra nem kértek árajánlatot.

A vállalási árak az esetek nagy részében még a hektáronkénti irtószer költséget sem fedezik. Ennek ellenére a kiírt pályázatokban a kivitelezők egymásra licitálva vállalnak az önkormányzatoktól 120-150-190 (!) napos fizetési határidőket, mert a jelenlegi helyzetben a pályázatok kiírásában előnyt jelent a minél hosszabb várakozási határidő, amíg az önkormányzatok a teljesített munkáért fizetnek. Addig ők használják a vállalkozó által már teljesített munkáért járó díjat, s örömmel veszik ezeket az ajánlatokat, mivel szinte kivétel nélkül hitelből tartják fönn magukat.

Az irtószer forgalmazók a kivitelezőknek kénytelenek hitelezni, mivel azok forgóeszköz hiány és az önkormányzatoknak adott fizetési engedmények miatt az irtószereket nem képesek megvásárolni.

A MaKOSZ és ennek alszövetsége a MaSZOSZ (Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége) egy évvel korábban már kísérletet tett a szakma létét veszélyeztető állapot megszüntetésére és minimál árakat határozott meg a szúnyoggyérítést végző kivitelezők és a szakmai irányítást ellátó szakértők számára. Ezek betartását ajánlotta a pályázóknak és az ajánlatkérőknek egyaránt. Az eredmény ismert.

Idő közben az MTRT (Magyar Turizmus RT) a Miniszterelnöki Hivataltól egy oda érkezett panaszt és javaslatot véleményezésre kapott, amelyet a szakértői munkát végző Pannon KHT-nak továbbított, hogy mértékadó szakmai véleményt kérjen. A vélemény kialakításában részt vettek a MaSZOSZ, a szakma meghatározó szereplői.

A szakma alapvető gondjainak megoldására az alábbiakat javasoltuk:

1. Szakmai kamara, ennek hiányában az illetékes szakmai szervezet által megállapított (ajánlott) minimális ár legyen az, amely alá ne lehessen kínálni. Ennek a javaslatnak az elfogadása – és érvényesítése – a közbeszerzési eljárások alapvető hibáját küszöbölné ki.

2. A biológiai kezelések arányának növelésére tovább kell folytatni a csípőszúnyog lárva tenyészőhelyek feltérképezését a még hiányzó térségekben,

3. A monitorozásra kiírt közbeszerzési pályázat követelményei és bírálati szempontjai jók. Értelmetlen zoológiai, műszaki mérnöki stb. bíráló bevonása, maradjon meg a jelenlegi összetétel és követelmény,

 

  1. A monitorozó és a kivitelezői pályázatoktól egyaránt el kell várni, hogy azok tartalmilag a közegészségügyi szolgáltatás szemléletével készüljenek, a bennük megfogalmazottak garantálják a környezet- és természetvédelem célját, érdekeit és főleg a hatékony csípőszúnyog gyérítést,

 

Az MTRT (Magyar Turizmus RT) által kiírt ajánlatkérések alapján beérkezett pályázatokban szereplő dokumentumoknak a hitelességét, valóság tartalmát is vizsgálják. A nyilvánvalóan csak formálisan megfelelőket ne fogadják el és hamis adatszolgáltatás miatt zárják is ki a pályázót (ne a pályázatot!). A bíráló bizottsági tagok büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozzanak, hogy a pályázatokat ilyen szempontból is megvizsgálták – és milyen eredményre jutottak.

- A pályázati időszaknál legalább 12 hónappal korábban kelt szakmai szervezeti tagságot és az ezzel járó kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolást követeljünk meg.

4. Legalább három évre lenne célszerű a pályázatokat meghirdetni, mert ez biztosítaná a folyamatosságot, a munka hatékonyságát és sok felesleges munkát, szervezést takarítana meg.

5. Az önkormányzatok a pályázataik során jelölhessék meg az általuk óhajtott szakértőt, akinek a szakmai felkészültségében és tisztességében bíznak,

- Az MTRT ne központosítsa a közbeszerzési pályázatok bírálatát, hanem továbbra is meghagyja azokat az önkormányzatoknál és a saját régióinál,

- Az MTRT ne hozzon létre központi bíráló bizottságot a térségi pályázatok elbírálásához,

- Az MTRT ne adjon „mintát” az önkormányzatoknak a közbeszerzési pályázatok elkészítéséhez, (mert ezt direktívának tekintik), de közreadja azt a pályázati felhívást, amelyben rögzíti a támogatási források igénybevételének feltételeit,

6. Továbbra is fennkell tartani a monitoring országos rendszerét és stratégiai feladatnak kell tekinteni, hogy a pályázati feltételek között a „legalacsonyabb ár” mellett a szakmai-személyi feltételek kiemelt szerepet kapjanak.

7. A Közbeszerzési Törvénnyel összhangban kell a pályázatokat elkészíteni, ahol természetes módon van alvállalkozó és fővállalkozó, s a pályázat kiírója dönti el, hogy az „”Ajánlati felhívásban” és a „Dokumentáció”-ban milyen alkalmassági követelményeket fogalmaz meg a pályázókkal szemben.

8. Pontszámokkal értékelhető, mérhető követelményeket támasszanak akkor is, amikor a minőségi követelményeket kívánják elismerni.

9. A Közbeszerzési Törvény az összeférhetetlenséget megfelelően körülhatárolja., így ki kell zárni annak a kivitelezőnek a pályázatát, amely vét a törvény ellen,

- Ki kell zárni továbbá azt a pályázatot,

- amely az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban megfogalmazott kizáró feltételek bármelyikének megfelel,

- amelyben a pályázó az illetékes szakmai kamara, vagy szakmai szervezet tagja volt, de kizárták, vagy tagfelvételét nem is kérte,

- amelyben a pályázó a hatósági igazolások mellett az illetékes kamara, ennek hiányában szakmai szervezet 30 napnál nem régebbi tanúsítása alapján nem felel meg a kiállító szervezet Szervezeti- és működési szabályzatában foglaltaknak,

 

  1. amelyben a fővállalkozó nem rendelkezik legalább három éves a szúnyoggyérítésben szerzett gyakorlattal és a megpályázott munka volumenével nincs az utóbbi három évből évenként 3 legalább azonos területű referenciája (légi biológiai kezelés, légi kémiai, földi kémiai kezelés),

 

Ha az előírt számú gázmesterei bármelyikének nincs legalább 5 éves, a szúnyoggyérítésben az OEK (Országos Epidemiológiai Központ) által igazolt gyakorlata,

- amelyben a pályázó a szakmai kamara (szervezet) által elfogadott minimális vállalási ár alatti árajánlatot nyújt be.

10. Tekintettel arra, hogy a szúnyoggyérítés közegészségügyi tevékenység, a monitorozásra és szúnyoggyérítésre készített pályázatokat ilyen szemléletű szakértő bevonásával kell elbírálni. Az önkormányzatok bíráló bizottságaiban is legyen ilyen felkészültségű szakember (például az a szakértő, aki a térség monitorozását végzi, ezért a kellő helyismerete is adott),
A fent ajánlott gyakorlat eddig jól bevált, ahol alkalmazták. Az önkormányzatok bizottságaiban szükséges a szakember segítsége, hogy szakmailag helyes döntés szülessék.

11. A KTM képviselője ne a monitorozást végzők pályázatának bírálata során érvényesítse a saját szempontjait, hanem hozza azokat időben nyilvánosságra, hogy a monitorozást végző szakértői pályázatokban ugyanúgy érvényesíthetők legyenek, mint az önkormányzatok által elbírált kivitelezői pályázatokban (az Ajánlati felhívásban, vagy a Dokumentációban szerepeljenek ezek a szempontok).

A MaKOSZ Egerben, 2004. szeptember 24-26-án rendezett Kerekasztal Konferenciáján ezeket a javaslatokat megvitattuk.
Dr. Bajomi Dániel, a MaKOSZ elnöke hozzáfűzte, hogy a kamarai tagság elnyerését évek óta megkíséreltük megszerezni, de a különböző felső szintű szervezeti változások miatt ez a cél nem érhető el. Ugyanakkor szakmai szervezetként segítjük a nagyobb részben közpénzre pályázó kivitelezőket és szakértőket azzal, hogy a szakmai szervezet költségén „típus-pályázatokat” készíttetünk, amelyekben meghatározzuk a fő szempontokat, közöttük az alkalmazható minimál árakat, és ezeket időben megküldjük az MTRT-nek, továbbá a pályázatokat kiíró önkormányzatok vezetőinek.

Egy körlevélben tájékoztatást kapnak az érintett megrendelők (ajánlatkérők) arról, hogy a minimál ár és egyéb, a típus-pályázatban megjelölt szempontok figyelmen kívül hagyása esetén a szakmai szervezet a vétkes ellen jogi eszközökhöz folyamodik.

A körlevél elkészült, és a minimál árak felülvizsgálata, azok aktualizálása megtörtént. A szúnyogirtó szakma kivitelezői- és szakértői minimál árai 2005-ben ugyanazok, amelyeket már korábban közzétettünk. Az eddigi helyzethez viszonyítva nagy előrelépésnek számít, ha ezeket végre érvényesíteni tudjuk.

Dr. Szító András