Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183., 203-as szoba

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 467.

Telefon/fax: +36-1-464-5241

E-mail: makosz__kukac__tlt.hu

Ügyfélfogadás: kedd, péntek: 9-13 óráig

Szolgáltatási Direktíva - MGYOSZ kivonatos cikke

Szolgáltatások szabadsága az Unióban

Elkészülni, vigyázz, rajt!

A sportversenyek indítását idézve „Ready, steady, SERVICE” címmel hozta nyilvánosságra az európai belső piaci szolgáltatási direktíva nemzeti végrehajtásának haladásáról jelentését a Businesseurope. Mint kiderül, Magyarország 16 másik uniós tagállammal, úgy látszik, tartani tudja a szolgáltatási irányelv végrehajtásának határidejét.

A dokumentum mindemellett kitér arra is, hogy olyan országok, mint Nagy-Britannia, Belgium, Hollandia, Románia vagy Magyarország, már közel járnak ahhoz, hogy befejezzék a jogszabályok átvilágítását (vagy már be is fejezték).

2006. december 12-én az Európai Parlament, illetve a Tanács együttdöntési eljárás keretében elfogadta a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet. Az irányelv rendelkezései értelmében a tagállamoknak, így Magyarországnak is 2009. december 28-ig, vagyis az irányelv hatálybalépését követő három éven belül kell hatályba léptetniük mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez.

A Szolgáltatási Direktíva átültetésének legfőbb kérdései:

1. Meglévő nemzeti rendelkezések átvilágítása és egyszerűsítése

A tagállamoknak felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell meglévő szabályaikat és eljárásaikat, amelyek az irányelv által lefedett szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Azonosítani és jelenteni kell a szolgáltatásengedélyezés követelményeit, minden szinten (nemzeti, regionális és helyi) megszüntetvén a nem indokolt korlátozásokat, amelyek a szolgáltatások szabad áramlását gátolják.

2. Egyablakos ügyintézés

A tagállamoknak a tájékoztatás és az engedélyeztetés céljából egyablakos ügyintézést kell létrehoznia, azt, hogy ennek felelőssége milyen intézményt terhel, a tagállamok szabadon dönthetik el. Azonban meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az egyablakos ügyintézés pontjai könnyen elérhetők, és készen állnak mind a hazai, mind a külföldi szolgáltatók és a fogyasztók részére legkésőbb az alkalmazási periódus végére. Az egyablakos rendszer a bürokrácia háttérbe szorításához kell vezessen, illetve idő- és költségcsökkenéshez. Ez különös előnyt fog jelenteni a kkv-knak és a frissen alakuló vállalatoknak, de a szolgáltatást igénybe vevőknek is.

3. Elektronikus ügyintézés és interoperabilitás

Az elektronikus ügyintézés zavartalan működése és a kompatibilitása helyi, regionális, mi több, határon átnyúló módon is meg kell valósuljon. Ennek része a többnyelvűség és az elektronikus aláírások elismerése.

4. A szolgáltatások szabadságának biztosítása

Az irányelv lényege a korlátok ledöntése a szolgáltatások határon átnyúló biztosításához és a jogbiztonságról való gondoskodás. Az egyes országokban bizonyos szakmákhoz kötött szolgáltatásokra érvényes követelmények fenntarthatók, amennyiben azok megfelelnek a diszkriminációmentesség, a szükségszerűség (az előírást közpolitikai vagy közbiztonsági, közegészség- vagy környezetvédelmi okokkal kell megindokolni) és az arányosság elvének (csak az elérendő céllal lehetnek indokolhatók az előírások).

5. Jobb szabályozás és az érdekeltek bevonása.

A törvényhozást egyszerűsíteni kell, megtisztítani és költséghatékonnyá tenni, és a cél csökkenteni az adminisztratív terheket annyira, hogy a teljesítés költsége minimális legyen. Ez mind az EU szintjén, mind pedig nemzeti szinten elengedhetetlenül fontos. Ez magába foglalja az átvétel határidejének betartását, a hatásvizsgálatot, az érdekeltekkel történő konzultációt, a megfelelő alkalmazást, a pontos információkat és adatokat, amelyek a politika előterjesztését támogatják.

A magyarországi átültetés koordinációját a Külügyminisztérium végzi azzal, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásából eredő feladatokról szóló 2055/2008. (V. 9.) kormányhatározat az irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtása kapcsán pontosan rögzíti a feladatok teljesítéséért felelős tárcákat és a teljesítés határidejét. Az irányelvből fakadó jogok, illetve az abból eredő kötelezettségek megismertetése érdekében a Külügyminisztérium közreműködött egy kiadvány elkészítésében (Szolgáltatási Irányelv az Európai Unióban, elérhető: http://profitalhatsz.mkik.hu/vallalkozok/ Szolgaltatasi_iranyelv.pdf címen. Ezen túlmenően a Külügyminisztérium külső honlapján (www.kulugyminiszterium.hu) ismertetik a szolgáltatási irányelv legfontosabb rendelkezéseit, illetve közzétették az Európai Bizottság által az irányelv végrehajtásáról készített kézikönyvet.

A Magyar Gyáripar XLVIII. Évfolyam 2008. 10. számában megjelent cikk kivonata.